MCR synthesis of a tetracyclic tetrazole scaffold

Pravin Patil, Kareem Khoury, Eberhardt Herdtweck, Alexander Dömling*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Filter
Digital or Visual Products

Zoekresultaten