Measurement error models: Editors' introduction

Yingyao Hu*, Tom Wansbeek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

5 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)151-153
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Econometrics
Volume200
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - okt.-2017

Citeer dit