MEASUREMENT OF N-TAU-METHYLHISTAMINE CONCENTRATIONS IN PLASMA AND URINE AS A PARAMETER FOR HISTAMINE-RELEASE DURING ANAPHYLACTOID REACTIONS

JJ KEYZER*, H BREUKELMAN, BG WOLTHERS, FJ RICHARDSON, JGR DEMONCHY

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)76-79
Aantal pagina's4
TijdschriftAgents and actions
Volume16
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusPublished - 1985

Citeer dit