MEASUREMENT OF THE ASSOCIATION OF CHOLEPHILIC ORGANIC-ANIONS WITH DIFFERENT BINDING-PROTEINS

S GENTILE, BL BAJEMA, G BALDINI, G LUNAZZI, GMM GROOTHUIS, C TIRIBELLI, DKF MEIJER, GL SOTTOCASA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2439-2444
Aantal pagina's6
TijdschriftBiochemical Pharmacology
Volume34
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 1985

Citeer dit