MEASUREMENT OF THE EFFECTS OF REGIONAL POLICY INSTRUMENTS BY MEANS OF LINEAR STRUCTURAL EQUATION MODELS AND PANEL DATA

H FOLMER*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1435-1448
Aantal pagina's14
TijdschriftEnvironment and Planning A
Volume13
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1981

Citeer dit