MEASUREMENTS ON THE GLORY STRUCTURE IN THE TOTAL CROSS-SECTION OF NOBLE-GAS SYSTEMS .2. NE AND AR SCATTERED BY AR, KR AND XE

CA LINSE, JJH VANDENBIESEN, EH VANVEEN, CJN VANDENMEIJDENBERG

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)166-183
Aantal pagina's18
TijdschriftPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
Volume99
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1979

Citeer dit