MEASUREMENTS ON THE GLORY STRUCTURE IN THE TOTAL CROSS-SECTION OF NOBLE-GAS SYSTEMS .1. BEAM APPARATUS AND DATA REDUCTION

CA LINSE, JJH VANDENBIESEN, EH VANVEEN, CJN VANDENMEIJDENBERG, JJM BEENAKKER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)145-165
Aantal pagina's21
TijdschriftPhysica A: Statistical Mechanics and its Applications
Volume99
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusPublished - 1979

Citeer dit