Measuring BDNF in saliva using commercial ELISA: Results from a small pilot study

Charlotte Vrijen*, Hendrika M. Schenk, Catharina A. Hartman, Albertine J. Oldehinkel

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
219 Downloads (Pure)

Zoekresultaten