Measuring productivity in the 'new economy': Towards a European perspective

B van Ark*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)87-105
Aantal pagina's19
TijdschriftDe Economist
Volume148
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt-2000

Citeer dit