Mechanistic and Kinetic Studies of the Direct Alkylation of Benzylic Amines: A Formal C(sp 3 )–H Activation Proceeds Actually via a C(sp 2 )–H Activation Pathway

Robert Pollice, Navid Dastbaravardeh, Nada Marquise, Marko D. Mihovilovic, Michael Schnürch

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)587-595
Aantal pagina's9
TijdschriftACS Catalysis
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
Vroegere onlinedatum8-dec.-2014
DOI's
StatusPublished - 6-feb.-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit