Medieval cosmology: theories of infinity, place, time, void, and the plurality of worlds - P. Duhem

J. North*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)75-76
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTls-The times literary supplement
  Nummer van het tijdschrift4373
  StatusPublished - 23-jan-1987

  Citeer dit