Meer dan een dijk (2): Een instrumentenpalet voor ruimtelijke kwaliteit bij waterveiligheidsprojecten

OnderzoeksoutputProfessional

28 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks de toenemende aandacht voor ruimtelijke kwaliteit bestaat er nog geen standaardprocedure voor het integreren van ruimtelijke kwaliteit in het planproces van waterveiligheidsprojecten. In dit artikel wordt een instrumentenpalet geïntroduceerd, bestaande uit vier instrumententypes en bijbehorende instrumenten voor het versterken van ruimtelijke kwaliteit in waterveiligheidsprojecten. Het palet is ontwikkeld met diverse waterschappen, kennis- en adviesbureaus en kan gebruikt worden als handreiking voor projectteams van waterschappen. Naast een toelichting van de instrumenten worden ook praktijkervaringen gedeeld over het gebruik van deze instrumenten. Zo valt bijvoorbeeld de ‘roep om een ruimtelijke integrator’ in het projectteam op.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's6
TijdschriftH2O, tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
StatusPublished - 22-feb.-2023

Citeer dit