Meer varkens zonder zienswijzen dan nodig: Rechtsbescherming bij de bestuursrechter na het arrest Varkens in nood

G. A. van der Veen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

24 Downloads (Pure)

Samenvatting

Volgens het arrest Varkens in Nood van het Hof van Justitie is artikel 6:13 Algemene wet bestuursrecht in strijd met het Verdrag van Aarhus. De beperking op het beroepsrecht door de eis van een eerder ingediende zienswijze verdraagt zich namelijk niet met artikel 6. Vervolgens heeft de Afdeling bestuursrechtspraak consequenties uit het arrest getrokken, onder meer door de eis van voorafgaande zienswijzen te laten vallen en soms het beroepsrecht open te stellen voor eenieder. Het valt te betogen dat de Afdeling artikel 6:13 Awb wel heel ruimhartig heeft toegepast. Een restrictievere lezing van het arrest was ook denkbaar geweest.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)234-238
Aantal pagina's5
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift9-10
DOI's
StatusPublished - 2021

Citeer dit