Meertaligheid, wel of geen onderwerp? Onderzoek naar communicatieve behoeften van de ouders van meertalige kinderen

Anna Roslon

OnderzoeksoutputAcademic

5213 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de communicatieve behoeften van ouders van meertalige kinderen. Er is daarbij vooral de nadruk gelegd op de communicatie met de basisschool over het onderwerp meertaligheid. De doelstellingen van het onderzoek zijn: • het schetsen van een beeld van de bestaande communicatieve situatie rond meertaligheid; • het in kaart brengen van communicatieve behoeften en verwachtingen van de ouders en de rol die de school daarin kan spelen; • het formuleren van voorstellen om de communicatie rond meertaligheid tussen ouders en school te verbeteren. In het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met schooldirecteuren, de onderwijsbegeleidingsdienst OBD Noordwest en de Europese School in Bergen. Daarnaast zijn via vragenlijsten de ervaringen en verwachtingen van zo'n 200 ouders van meertalige leerlingen onderzocht. Naast het rapport is er ook een flyer verschenen waarin kort de belangrijkste resultaten van het onderzoek besproken worden.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's61
StatusPublished - 2006

Citeer dit