Memory CD8(+) T cells support the maintenance of hematopoietic stem cells in the bone marrow

Sulima Geerman, Giso Brasser, Sudeep Bhushal, Fiamma Salerno, Natasja A. Kragten, Mark Hoogenboezem, Gerald de Haan, Monika C. Wolkers, Maria Fernanda Pascutti, Martijn A. Nolte*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
341 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E230-E233
Aantal pagina's4
TijdschriftHaematologica
Volume103
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 3-jun-2018

Citeer dit