MERETOJA SYNDROME - LATTICE DYSTROPHY OF THE CORNEA WITH HEREDITARY GENERALIZED AMYLOIDOSIS

PC DONDERS, LJ BLANKSMA

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)173-180
Aantal pagina's8
TijdschriftOphthalmologica
Volume178
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1979

Citeer dit