Metformin use and early lactate levels in critically ill patients according to chronic and acute renal impairment

Rene A Posma*, Adam Hulman, Reimar W Thomsen, Bente Jespersen, Maarten W Nijsten, Christian F Christiansen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
105 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer585
Aantal pagina's4
TijdschriftCritical care (London, England)
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 29-sep.-2020

Citeer dit