MHC class II compartments and the kinetics of antigen presentation in activated mouse spleen dendritic cells

M J Kleijmeer, Miriam Ossevoort, K van Veen, J J van Hellemond, J J Neefjes, W M Kast, C J M Melief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

110 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5715-5724
TijdschriftJournal of Immunology
Volume154
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit