Micromechanics of Fracture: Connecting Physics to Engineering

A. Needleman, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-214
Aantal pagina's4
TijdschriftMRS Bulletin
Volume26
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2001

Citeer dit