Micromechanics of high temperature hydrogen attack

S.M. Schl”gl, E. van der Giessen, Sabine M. Schlögl, SM Schlogl*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
272 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)559 - 567
Aantal pagina's9
TijdschriftInternational Journal for Numerical Methods in Engineering
Volume52
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusPublished - 2001
EvenementEuropean Conference on Computational Mechanics - , Germany
Duur: 1-jan.-1999 → …

Citeer dit