Micromechanics of intergranular creep failure under cyclic loading

E. van der Giessen, V. Tvergaard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
397 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2697 - 2710
Aantal pagina's14
TijdschriftActa Materialia
Volume44
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1996

Citeer dit