Micromechanics simulations of fracture

E. van der Giessen, A. Needleman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
349 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)141 - 162
Aantal pagina's25
TijdschriftAnnual Review of Materials Research
Volume32
DOI's
StatusPublished - 2002

Citeer dit