Midostaurin in patients with indolent systemic mastocytosis: An open-label phase 2 trial

Bjorn van Anrooij*, H. N. G. Oude Elberink, Lambert F. R. Span, Jan G. R. de Monchy, Stefano Rosati, Andre B. Mulder, Johanna C. Kluin-Nelemans

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1006-1008.e7
Aantal pagina's10
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume142
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - sep-2018

Citeer dit