Milieu...??? ik kom uit een voortreffelijk milieu - Onderzoek naar milieubewustzijn onder de Drentse bevolking

Christine Olijve, Eveline Smit, Doenja de Vries

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

703 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoe milieubewust is de bevolking van Drenthe en welke milieuthema’s leven het meest onder de Drentse bevolking? Op deze twee vragen wil de Milieufederatie Drenthe graag antwoord en heeft daarom de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde benaderd. Om deze vragen te beantwoorden is een enquête afgenomen onder inwoners van Drenthe. De enquête is onder 278 Drenten op straat afgenomen, 305 krantenlezers en 169 internetbezoekers. Totaal hebben dus 752 Drenten de enquête ingevuld. Op basis van deskresearch en diepteinterviews met experts op het gebied van milieu en psychologie zijn in de enquête stellingen opgenomen over de thema’s afval, natuur & landschap, natuur & landbouw en energie. De enquête bevatte daarnaast stellingen om het milieubewustzijn te meten. Milieubewustzijn werd hier onderverdeeld in milieubezorgdheid, offerbereidheid en actiebereidheid. Bij de analyse van de resultaten is gekeken naar verschillen in milieubewustzijn tussen mannen en vrouwen, leeftijd, lidmaatschap natuur- of milieuorganisatie, regio en opleiding. Ook is aan de inwoners gevraagd om 15 milieuthema’s die in Drenthe spelen te waarderen. Hieruit is een top 5 samengesteld van milieu-issues die volgens de inwoners van Drenthe het meest belangrijk zijn. Om te onderzoeken of de enquête een geschikt instrument is om milieubewustzijn te meten zijn een factoranalyse en een realibility analyse uitgevoerd.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's81
StatusPublished - 2004

Keywords

  • Milieugedrag
  • 43.66 huishoudens en milieu
  • 4.210.250 Drenthe

Citeer dit