Mineral density of hypomineralised and sound enamel

E. Garot, P. Rouas*, E. D'Incau, N. Lenoir, D. Manton, C. Couture-Veschambre

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)e33
Aantal pagina's1
TijdschriftBulletin du Groupement international pour la recherche scientifique en stomatologie & odontologie
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 28-jun-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit