MIXED SANDWICHES OF GROUP-3 ELEMENTS - SYNTHESIS AND UPS STUDIES OF PENTAMETHYLCYCLOPENTADIENYLCYCLOOCTATETRAENE-SCANDIUM, YTTRIUM AND LANTHANUM

P BRUIN, M BOOIJ, JH TEUBEN, A OSKAM

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)17-23
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Organometallic Chemistry
Volume350
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2-aug-1988

Citeer dit