Modeling longevity in local economic development initiatives by involving local parties: Empirical data from Singkwan (Kalimantan, Indonesia)

E. Elmshäuser, Barteld Pennink

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  99 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)137-157
  TijdschriftInternational Journal of Development and Sustainability
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit