Modeling of the competition between shear yielding and crazing in glassy polymers

R. Estevez, M.G.A. Tijssens, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

142 Citaten (Scopus)
554 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)2585 - 2617
Aantal pagina's33
TijdschriftJournal of the Mechanics and Physics of Solids
Volume48
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit