Modeling the photocatalytic degradation of formic acid in a reactor with immobilized catalyst

M.F.J. Dijkstra, H.J. Panneman, J.G.M. Winkelman, J.J. Kelly, A.A C M Beenackers

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

96 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerPII S0009-2509(02)00290-7
Pagina's (van-tot)4895 - 4907
Aantal pagina's13
TijdschriftChemical Engineering Science
Volume57
Nummer van het tijdschrift22-23
StatusPublished - 2002

Citeer dit