Modulating yaw with an unstable rigid body and a course-stabilizing or steering caudal fin in the yellow boxfish (Ostracion cubicus)

Pim G. Boute*, Sam Van Wassenbergh, Eize J. Stamhuis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
61 Downloads (Pure)

Zoekresultaten