Monitoring and Enforcement of the Rule of Law in the EU: Rhetoric and Reality

Dimitry Kochenov, Laurent Pecht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)512-540
Aantal pagina's29
TijdschriftEuropean Constitutional Law Review
Volume11
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 2015

Citeer dit