More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class

Danelien van Aalst*, Frank van Tubergen

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)

Zoekresultaten