Multidimensional radar dot-plots, do we need it for the screening of acute promyelocytic leukemia?

Emanuele Ammatuna*, Gerwin Huls

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1793-1794
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of Hematology
Volume98
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - jul.-2019

Citeer dit