Multiple benefits of cooperative breeding in purple‐crowned fairy‐wrens: a consequence of fidelity?

Sjouke Anne Kingma, Michelle L. Hall, Elena Arriero

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

73 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)757-768
TijdschriftJournal of Animal Ecology
Volume79
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit