Myelosuppressive side-effects of radioimmunotherapy of non-Hodgkin's lymphoma: is there an increased risk?

A Otte*, RA Dierckx

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1045-1047
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNuclear Medicine Communications
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusPublished - dec-2005

  Citeer dit