N-acetyl-aspartylglutamate: Binding sites and excitatory action in the dorsolateral septum of rats

M JOELS*, M VANVELDHUIZEN, IJA URBAN, ER DEKLOET

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)192-197
Aantal pagina's6
TijdschriftBrain Research
Volume403
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 10-feb-1987

Citeer dit