Nails in the coffin of fresh frozen plasma to prevent or treat bleeding in cirrhosis?

William Bernal, Stephen H. Caldwell, Ton Lisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Hepatology
Volume72
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2020

Citeer dit