Nanomedicine in Thrombosis and Hemostasis: The Future of Nanotechnology in Thrombosis and Hemostasis Research and Clinical Applications

Christoph E. Hagemeyer*, Ton Lisman, Hau C. Kwaan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
29 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)521-523
Aantal pagina's3
TijdschriftSeminars in thrombosis and hemostasis
Volume46
Nummer van het tijdschrift05
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2020

Citeer dit