Nanostructured Porous Si-Based Nanoparticles For Targeted Drug Delivery

Mohammad-Ali Shahbazi, Barbara Herranz, Hélder A. Santos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

85 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)296-312
Aantal pagina's17
TijdschriftBiomatter
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit