Natural history of double inlet left ventricle and pulmonary hypertension in an adult patient.

Daniel Salame-Waxman, Sophie Meyer, Tjark Ebels, Erick Alexanderson-Rosas, N. Espinola-Zavaleta

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)532-534
Aantal pagina's3
TijdschriftJACC case reports
Volume1
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - dec.-2019

Citeer dit