Nature in the Netherlands

P. Groote, T. Haartsen, F. van Soest

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)314-320
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume97
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2006

Citeer dit