Actieve natuurbescherming onder de Wet natuurbescherming

Kees Bastmeijer, Arnold van Kreveld

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Sinds 1 januari 2017 zetten veel actoren zich in voor een goede implementatie van de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarbij is er veel aandacht voor de ‘passieve bescherming’: de verboden die de wet kent en de uitzonderingen daarop door middel van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen. Bijzonder van de Wet natuurbescherming is echter dat een extra accent wordt gelegd op ‘actieve bescherming’: maatregelen om de natuur de kans te geven zich te herstellen. Dit artikel bespreekt het belang van actieve bescherming en de belangrijkste instrumenten die de wet daarvoor biedt. Daarbij worden ter illustratie en inspiratie praktijkvoorbeelden geschetst. Op basis van deze verkenning van instrumenten en voorbeelden worden tot slot enkele rode draden beschreven.
Vertaalde titel van de bijdrageNature restoration under the Dutch Nature Protection Act 2017
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer168
Pagina's (van-tot)220-234
Aantal pagina's15
TijdschriftNBR Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht
Volume1
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - okt.-2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit