NEISSERIA-GONORRHOEAE STRAIN-MS11 HARBORING A MUTATION IN GENE AROA IS ATTENUATED AND IMMUNOGENIC

LM CHAMBERLAIN*, R STRUGNELL, G DOUGAN, CE HORMAECHE, RD DEHORMAECHE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)51-63
Aantal pagina's13
TijdschriftMicrobial Pathogenesis
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jul-1993

Citeer dit