Neodymium as an alternative contrast for uranium in electron microscopy

Jeroen Kuipers, Ben N G Giepmans*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
162 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uranyl acetate is the standard contrasting agent in electron microscopy (EM), but it is toxic and radioactive. We reasoned neodymium acetate might substitute uranyl acetate as a contrasting agent, and we find that neodymium acetate indeed can replace uranyl acetate in several routine applications. Since neodymium acetate is not toxic, not radioactive and easy to use, we foresee neodymium will replace uranyl in many EM sample preparation applications worldwide.

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)271-277
Aantal pagina's7
TijdschriftHistochemistry and cell biology
Volume153
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neodymium as an alternative contrast for uranium in electron microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit