Neural Systems for Own-body Processing Align with Gender Identity Rather Than Birth-assigned Sex

DS Adnan Majid, Sarah M Burke, Amirhossein Manzouri, Teena D Moody, Cecilia Dhejne, Jamie D Feusner, Ivanka Savic*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)2897-2909
Aantal pagina's13
TijdschriftCerebral Cortex
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit