Neuromorphic computing: Challenges from quantum materials to emergent connectivity

Ivan K. Schuller*, Alex Frano, R. C. Dynes, Axel Hoffmann, Beatriz Noheda, Catherine Schuman, Abu Sebastian, Jian Shen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer140401
Aantal pagina's2
TijdschriftApplied Physics Letters
Volume120
Nummer van het tijdschrift14
DOI's
StatusPublished - 4-apr.-2022

Citeer dit