Neuromorphic Engineering: From Neural Systems to Brain-Like Engineered Systems

Francesco Carlo Morabito*, Andreas G. Andreou, Elisabetta Chicca

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-3
Aantal pagina's3
TijdschriftNeural Networks
Volume45
DOI's
StatusPublished - sep-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit