NEW AMIDO-TITANIUM AND IMIDO-TITANIUM COMPLEXES

CT VROEGOP, JH TEUBEN, F BOLHUIS, JGM VANDERLINDEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)550-552
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of the Chemical Society-Chemical Communications
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 1983

  Citeer dit