NEW CLASS OF SUPERSYMMETRY IN NUCLEI

AB BALANTEKIN*, [No Value] BARS, F IACHELLO

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

116 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1761-1764
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review C
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1983

Citeer dit