NEW PROBABILISTIC VERSIONS OF THE SIMCA AND CLASSY CLASSIFICATION METHODS .2. PRACTICAL EVALUATION

H VANDERVOET, PMJ COENEGRACHT, JB HEMEL

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)63-73
Aantal pagina's11
TijdschriftAnalytica Chimica Acta
Volume191
StatusPublished - 31-dec-1986

Citeer dit